คำอธิบายรายวิชา
 
วิชาศึกษาทั่วไป
2602171
BUS CPTS/ETHICS (Business Concepts and Ethics)
แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคมและธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม
5500111
EXP ENG I (Experiential English I)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวเรื่องหลักที่กำหนด และนำมาประมวล สรุป เพื่อนำเสนอประเด็นที่สำคัญ
5500112
EXP ENG II (Experiential English II)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500111
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวเรื่องหลักที่กำหนด แล้วนำมาสรุป และแสดงความคิดเห็น ในกลุ่มเพื่อนำเสนอ
5500215
BAS BUS ENG WRIT (Basic Business English Writing)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500112
การจดบันทึกใจความสำคัญ การเขียนโครงร่าง การเรียบเรียงความคิด การเรียบเรียงคำพูดใหม่ การเขียน ย่อความ การเขียนความเรียงเชิงธุรกิจในลักษณะต่างๆ ในแนวบรรยายและอธิบาย หรือในแนวโต้แย้ง ซึ่งอาศัยเหตุผลและหลักฐาน
5500216
BUS ENG CORRESP (Business English Correspondence)

วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 5500215
การเขียนบันทึก บันทึกช่วยจำและจดหมายทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
5500313
BUS ENG ORAL COMM (Business English Oral Communication) วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500216
ทักษะการพูดและการฟังที่จำเป็นต่อการสื่อสารทางธุรกิจในบริบทเฉพาะ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การอภิปราย การสมัครงาน การเสนอขาย การเจรจาทางธุรกิจและการนำเสนอต่อที่ประชุม
5500314
ADV BUS ORAL COMM (Advanced Business English Oral Communication)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 5500313
ทักษะขั้นสูงในการพูด การฟังภาษาอังกฤษธุรกิจในการประชุม การอภิปราย การเจรจาทางธุรกิจ การนำเสนอต่อที่ประชุม
 
วิชาแกน
2301115
CALCULUS BUS I (Calculus for Business I)
ฟังก์ชันและกราฟ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง สมการเชิงผลต่างอันดับที่หนึ่ง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ฟังก์ชันชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธุ์ ปัญหาค่าสุดขีดตัวแปรเดียว การร่างกราฟ การอินทิเกรต การประยุกต์ทางธุรกิจและการเงิน
2301116
CALCULUS BUS II (Calculus for Business II)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2301115
ฟังก์ชันสองตัวแปรและกราฟ ระบบสมการเชิงเส้น เวคเตอร์และการเป็นอิสระเชิงเส้น เมตริกซ์ ระบบอสมการเชิงเส้น อนุพันธ์เชิงส่วน ค่าเชิงอนุพันธ์รวม ปัญหาค่าสุดขีดสองตัวแปร อินทิกรัลสองชั้นและ การประมาณค่าฟังก์ชันและอินทิกรัล การประยุกต์ทางธุรกิจและการเงิน
2601314
MIS (Management Information Systems)
แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิตและการดำเนินงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจทางการจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2602313
MGT/ORGANIZATION (Management and Organization)
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการทางการจัดการในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอก จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุม เทคนิคในการ วางแผนและการควบคุม หลักพื้นฐานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ การจัดการ กลุ่ม การจูงใจ การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
2602327
QUANT BUS ANAL (Quantitative Business Analysis)
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการประยุกต์ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบสินค้า คงเหลือ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจำลองปัญหา
2603210
INTRO STATISTICS (Introduction to Statistics)
ขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบไฮเปอยีออเมตริก ทวินาม ปัวซองและปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร
2603330
BUSINESS STAT (Business Statistics)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603210
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เลขดัชนี การทดสอบสำหรับตารางแจงนับจำแนกสองทาง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางสถิติ สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
2604361
BUSINESS FINANCE (Business Finance)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2601116 หรือ 2601212 และ 2601213 หรือ 2601123
เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างของเงินทุน
2605311
PRIN MKTG (Principles of Marketing)
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การส่งเสริมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อสังคม
2900111
ECONOMICS I (Economics I)
การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นความพอใจ เท่ากันเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดรากฐานของทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รูปแบบต่างๆ ของตลาดกับดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม ทฤษฎีว่าด้วยตลาดและราคาของปัจจัยการผลิต
2900112
ECONOMICS II (Economics II)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2900111
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการวัดรายได้ประชาชาติ องค์ประกอบและ ตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน รายจ่ายรัฐบาล และการค้าต่างประเทศ ระดับรายได้และผลผลิตดุลยภาพ ระบบธนาคาร อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงิน อัตราดอกเบี้ย การกำหนดระดับราคา เงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายที่จะแก้ไขภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด
3401255
BUSINESS LAW I (Business Law I)
ความหมาย ระบบ ประเภทและศักดิ์ศรีของกฎหมาย การใช้ การตีความและการยกเลิกกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย หลักพื้นฐานของกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล โมฆะและโมฆียะกรรมทรัพย์ ทรัพย์สิน หนี้ องค์การธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
3401256
BUSINESS LAW II (Business Law II)
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย ยืม ตราสารเปลี่ยนมือและหลักประกัน บัญชีเดินสะพัด เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญาลิซซิ่ง แฟคตอริ่ง สัญญาให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
 
วิชาบังคับ
2601113
PRIN ACCTG (Principles of Accounting)
วิชาชีพทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รูปแบบของธุรกิจ หลักการและกระบวนการทางการบัญชีของธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม การบัญชีสำหรับส่วนของเจ้าของ การบัญชีเบื้องต้นสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ
2601114
COST ACCTG (Cost Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601113
บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีตำหนิ การบัญชีสำหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้ ระบบต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน
2601212
INTMD ACCTG I (Intermediate Accounting I)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601113
วิวัฒนาการทางการบัญชี และสถาบันวิชาชีพ แม่บทการบัญชี เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้า คงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์
2601213
INTMD ACCTG II (Intermediate Accounting II) วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601113
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ส่วนของเจ้าของ สิทธิพิเศษในการซื้อหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน กำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การบัญชีเบื้องต้นสำหรับภาษีธุรกิจ การจัดทำงบการเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การเลิกกิจการ
2601231
MNGL ACCTG (Managerial Accounting) วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601114
แนวคิดการบัญชีบริหาร วิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร ต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานแยกตามส่วนงาน ราคาโอน
2601251
AIS (Accounting Information System)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601113 หรือ 2601115
ลักษณะ ส่วนประกอบ และกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบขายและรับ เงินสด ระบบซื้อและจ่ายเงินสด ระบบการผลิต ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปและการรายงาน
2601353
INFO SYS AUD/CTRL (Information Systems Audit and Control)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2601361
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี หลักการควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางด้านคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันการทุจริต การประเมินผลการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล แนวการตรวจสอบและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์
2601361
AUDITING (AUDITING)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601251
แนวคิดในการสอบบัญชี วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสอบบัญชี ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ บัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมภายใน การ ประเมินความเสี่ยง การวางแผนการสอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี การเก็บรวบรวมและเลือกหลักฐาน ทางการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่าง การตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ รายงานการสอบบัญชี
2601402
AIS ANAL/DSGN (Accounting Information System Analysis and Design)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601352
หลักการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี บทบาทของผู้ออกแบบ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชี และตามระบบการควบคุมภายในสำหรับกิจการประเภทต่างๆ การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทำแบบนำเสนอโครงการ
2601413
FIN REPORT/ANAL (Financial Reports and Analysis)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601421 หรือ 2601313
กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการบัญชี การนำเสนองบการเงิน งบการเงินระหว่างกาล การรายงานเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล การรายงานแยกตามส่วนงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน งบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชี
2601414
TAXATION (TAXATION)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2601116 หรือ 2601212 และ 2601213
หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต โดยเน้นเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ความรับผิดในการเสียภาษี การคำนวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทำแบบฟอร์ม การจัดทำ รายงาน และการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปกับประมวลรัษฎากร ภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อนุสัญญาภาษีซ้อน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีอากร
2601421
ADV ACCOUNTING I (Advanced Accounting I)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601212 และ 2601213
การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย การจัดทางบการเงินรวม การบัญชีสาหรับการลงทุนในต่างประเทศ
2601422
ADV ACCOUNTING II (Advanced Accounting II)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2601212 และ 2601213
หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน การบัญชีขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การบัญชีสำหรับการขายผ่อนส่ง การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว การบัญชีสำหรับการเช่าซื้อ การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสำหรับการฝากขาย การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำหรับการร่วมค้า การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำงบการเงินจากบัญชีที่ไม่สมบูรณ์
 
วิชาเลือกบังคับ
กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
2601363
PRIN TECH INT AUD (Principles and Techniques for Internal Auditing)
นิยาม หลักการ บทบาท และหน้าที่งานของการตรวจสอบภายในในกรอบของการกากับอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และพัฒนาคุณภาพ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน การจัดการหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนการตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ การปฏิบัติงานภาคสนาม การสื่อสาร การรายงาน การจัดการงานตรวจสอบ ความ แตกต่างและการประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2601364
FRAUD AUDITING (Fraud Auditing)
แนวการตรวจสอบทุจริต การศึกษาความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การศึกษาและประเมินจุดอ่อนของระบบปฏิบัติงานและระบบการตรวจสอบ ตัวแบบการทุจริต สัญญาณบอกเหตุ เทคนิคการตรวจสอบเพื่อป้องกันและค้นหาการทุจริต การค้นพบการทุจริต การรวบรวมหลักฐาน การสรุปผลและรายงานการทุจริต การสอบสวนและการกำหนดบทลงโทษ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบทุจริต จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารขององค์กร
2601415
ADVANCED AUDITING (Advanced Auditing)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601361
จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นด้านปฏิบัติหรือมาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใหม่ การวางแผนการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างและกำหนดค่า นัยสำคัญ การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทากระดาษทาการเพื่อใช้ในการสอบบัญชี การสรุปผลและรายงานการสอบบัญชี ปัญหาในการสอบบัญชีของธุรกิจ ประเภทต่างๆ
2601416
CUR ISSUES FIN ACCTG (Current Issues in Financial Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601421
ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชีการเงิน การพิจารณาการนามาตรฐานการบัญชีมาประยุกต์ใช้
2601462
INTRN INT AUD (Internship in Internal Auditing)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601363
การฝึกปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของธุรกิจประเภทต่างๆ
2601472
INTL ACCTG (International Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601212 และ 2601213
แนวคิดทางบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และการสอบบัญชีในกิจการระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ความแตกต่างทางการบัญชี และสาเหตุพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ผลกระทบของการแปลง เงินตราต่างประเทศต่อการบัญชี การพัฒนาวิชาชีพทางการบัญชีของสถาบันวิชาชีพระหว่างประเทศ
2601491
SEM AUD INT AUD (Seminar in Auditing and Internal Audit)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601415
ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
2601332
PROFIT PLAN/CTRL (Profit Planning and Control)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601231 หรือ 2601255
การวางแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และบทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุม แนวคิดในการ วางแผนกาไรและการควบคุม กระบวนการและเทคนิคในการวางแผนกาไร วิธีการจัดทางบประมาณ แบบเดิมและแบบร่วมสมัยสาหรับธุรกิจประเภทต่างๆ มุมมองด้านพฤติกรรมของการงบประมาณ รายงาน การควบคุมเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์กาไรตามประเภทสินค้า หน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้า และช่องทาง การจำหน่าย
2601412
ADV COST ACCTG (Advanced Cost Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601114
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชีต้นทุน ระบบต้นทุนสาหรับวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย
2601417
COST MANAGEMENT (Cost Management)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601231 หรือ 2601255
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนตามทฤษฎีข้อจากัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลดุลยภาพ
2601492
SEM MNGL ACCTG (Seminar in Managerial Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601412
ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
2602344
PROD OPER MGT (Production/Operations Management)
หน้าที่ของการผลิตและการดาเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการดาเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี
 
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2601381
SOFT PKG ACCTG (Software Package for Accounting)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601251 และ 2601314
ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การวิเคราะห์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี การเลือกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบอื่นๆ ในองค์การี
2601402
AIS ANAL/DSGN (Accounting Information System Analysis and Design)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601352
หลักการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี บทบาทของผู้ออกแบบ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชี และตามระบบการควบคุมภายในสาหรับกิจการประเภทต่างๆ การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทาแบบนาเสนอโครงการ
2601403
AIS DEV IMPLN (AIS Development and Implementation)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601402
ระบบย่อยของสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาต้นแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูล การนำระบบไปใช้
2601404
BUS REPORT SYS (Business Reporting Systems)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601251
ระบบรายงานธุรกิจสาหรับภายในและภายนอกองค์กร การบูรณาการงานกับระบบการรายงาน ข้อมูลการจัดการและความสามารถในการเข้าใจธุรกิจ ประเภทของรายงานธุรกิจ รายงานการวิเคราะห์และวางแผน รายงานสมรรถภาพการดาเนินงาน รายงานกระบวนการธุรกิจ รายงานตามข้อตกลง รายงานด้านสิ่งแวดล้อม รายงานตามหน้าที่งาน เทคโนโลยีระบบการรายงานอัตโนมัติ เอ๊กซ์บีอาร์แอล
2601495
SEM AIS (Seminar in Accounting Information Systems)
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2601402
ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี