ภาควิชา และ งานวิจัย > บุคลากร


ข้อมูลคณาจารย์ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
Natchanont Komutputipong
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ผลงาน

Blog

Faculties
     
    ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
    Natchanont Komutputipong
 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
Website : http//account.acc.chula.ac.th