ข่าวและกิจกรรม

หนังสือ - ตราสารอนุพันธ์ : การวัดมูลค่า การรับรู้ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
          หัวหน้าภาควิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค และ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ สร้างสรรค์หนังสือบัญชีร่วมสมัย "ตราสารอนุพันธ์ : การวัดมูลค่า การรับรู้ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ"  
          ความเข้าใจเนื้อหาสาระของตราสารอนุพันธ์และผลกระทบต่องบการเงินมีความสำคัญต่อแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องก้าวสู่ยุคของการนำเสนอข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการเงินในส่วนของการวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ และศาสตร์ด้านสถิติในการวัดประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง เข้ากับแนวปฏิบัติตามวิธีการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เสริมด้วยตัวอย่างและประเด็นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
         


“หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มิใช่มุ่งเน้นสาระด้านการบันทึกบัญชีแต่เพียงอย่างเดียว”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“หนังสือตราสารอนุพันธ์ : การวัดมูลค่า การรับรู้ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จัดเป็นตำราที่พิเศษและโดดเด่นไปจากตำราเล่มอื่น ๆ คือ มีความเบ็ดเสร็จอยู่ในตัว ตั้งแต่ความเป็นมาของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ทางการเงิน การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงิน ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ ส่วนที่ว่าด้วยการพิสูจน์ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งหาอ่านจากตำราเล่มอื่น ๆ ได้ยาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

“แม้แต่ตัวผมเองที่ปรกติไม่ค่อยชอบอ่านตัวอย่างมากนัก เพราะในหนังสือหลายเล่ม ตัวอย่างเป็นเพียงการอธิบายซ้ำเท่านั้น แต่ในหนังสือเล่มนี้ ผมเห็นว่าตัวอย่างที่แสดงนั้นทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น นับได้ว่าเป็นวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้อ่านตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับนำไปใช้งานได้จริง”

ดร.สันติ กีระนันทน์
กรรมกาผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอรเรชั่น จำกัด

ข่าวและกิจกรรม
4 มีนาคม 2559
SCB Future Leader Challenge
อ่านรายละเอียด
 
11 กุมภาพันธ์ 2559
ทุน UNSW PhD Scholarship for KoSASA Member Universities
อ่านรายละเอียด
 
31 สิงหาคม 2556
ค่ายวิจัยสำหรับผู้สนใจศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
อ่านรายละเอียด
 
17 เมษายน 2555
สิ่งที่ควรปฏิบัติในการฝึกงานหรือเริ่มงานใหม่สำหรับนิสิตทุกคน
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 

 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
Website : http//account.acc.chula.ac.th