ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร (ANA) รุ่นที่ 14

โครงการอบรม “การบัญชีเพื่อผู้บริหาร” รุ่นที่ 14 (ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS)
จัดโดยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่  22 มิถุนายน ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อบรมวันพุธ เวลา 17.00–21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 8.45-16.15น. รวม 51 ชั่วโมง
การศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม 9 ชั่วโมง
******  รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง ******

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าอบรม  คนละ 37,000 บาท
รับส่วนลด 2,000 บาท หากชำระเงิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับ
- บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ   
- ผู้ที่ทำงานในกิจการของผู้เคยเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมนักบัญชียุคใหม่(MAP) หรือโครงการอบรมการบัญชีเพื่อผู้บริหาร(ANA)
  ของภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ  
- ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของจุฬาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
 โทรศัพท์ 02-218-5798-9
 โทรสาร   02-218-5799 
 E-mail : ana@cbs.chula.ac.th  หรือ saowalak@cbs.chula.ac.th

ข่าวและกิจกรรม
30 เมษายน 2557
การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมการบัญชีไทย ประจำปี 2558 ละการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี
อ่านรายละเอียด
 
1 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 23) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียด
 
28 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียด
 
17 เมษายน 2555
สิ่งที่ควรปฏิบัติในการฝึกงานหรือเริ่มงานใหม่สำหรับนิสิตทุกคน
อ่านรายละเอียด
 
อ่านข่าวทั้งหมด >
 
ลงทะเบียนรับข่าวทางอีเมล์

กรอกอีเมล์ของคุณเพื่อรับข่าวสารการฝึกอบรม และข่าวสารน่าสนใจอื่นๆจากเรา
 

 

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3
โทรศัพท์ : 02-218-5798-9 หรือ 02-218-5740-2      โทรสาร : 02-218-5799
E-mail : info.acc@acc.chula.ac.th     Website : http//account.acc.chula.ac.th